اطلاعیه نحوه برگزاری دروس تربیت بدنی

تاریخ ثبت: 1399/02/17 - 06:55 ق.ظ

طبق تصمیم شورای آموزشی دانشگاه دروس تربیت بدنی 1 و2 ( عمومی تمام رشته ها) و دروس عملی رشته علوم ورزشی در نیمسال 982 بصورت مجازی و عملی برگزار می گردد و زمان عملی اطلاع رسانی خواهد شد.

طبق تصمیم شورای آموزشی دانشگاه دروس تربیت بدنی 1 و2 ( عمومی تمام رشته ها) و دروس عملی رشته علوم ورزشی در نیمسال 982 بصورت مجازی و عملی برگزار می گردد و زمان عملی اطلاع رسانی خواهد شد.