اطلاعيه مزايده فروش ضايعات

تاریخ ثبت: 1396/06/05 - 03:18 ب.ظ

بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتهای صنعتی می رساند، دانشگاه گنبد در نظر دارد برخی لوازم و تجهیزات اسقاطی و همچنین ضایعات فلزی غیر ضرور از قبیل مس ، آلومینیوم،آهن و .. خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتهای صنعتی می رساند، دانشگاه گنبد در نظر دارد برخی لوازم و تجهیزات اسقاطی و همچنین ضایعات فلزی غیر ضرور از قبیل مس ، آلومینیوم،آهن و .. خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید ضمن بازدید از محل قیمت پیشنهادی خود را در پاکات در بسته بهمراه فیش واریزی به مبلغ 50.000.000 ریال بابت ودیعه شرکت در مزایده به شماره حساب 3137087242 نزد بانک تجارت بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/06/07 به دفتر امور اداری دانشگاه تحویل نمایند.