آگهی مناقصه یک مرحله ای آمفی تئاتر

تاریخ ثبت: 1396/09/05 - 04:13 ب.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد اجرای «خرید» و «نصب دکوراسیون» و «تجهیزات آمفی تئاتر» در دانشگاه را براساس شرایط طرح درقرارداد از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذارنماید .

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد اجرای «خرید» و «نصب دکوراسیون» و «تجهیزات آمفی تئاتر» در دانشگاه را براساس شرایط طرح درقرارداد از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذارنماید .

شرایط شرکت در مناقصه ودریافت اسناد:

1 - دریافت اسناد:

2 - سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 450/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی به نام دانشگاه گنبد کاووس یا واریز به حساب313761866  به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک تجارت

3 - اسناد مناقصه در ساعات اداری به نمایندگان شرکت ها با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 50000 ریال به شماره حساب 3137083743 بانک تجارت و معرفی نامه کتبی  از مورخ 96/09/11 تاپایان وقت اداری مورخ96/09/20  تحویل می گردد.

4 - آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تاپایان وقت اداری 96/09/25 و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت تا مورخ 96/09/28 می باشد. تغییردر جلسه بازگشایی به اطلاع نمایندگان شرکت کنندگان اطلاع رسانی می گردد.

5 - نشانی محل دریافت وتسلیم پیشنهادها:

گنبد کاووس- خیابان شهید فلاحی (فرودگاه سابق)- بلوار بصیرت- دانشگاه گنبد کاووس- کدپستی 4971799151 – دفتر اداره حقوقی دانشگاه

6 - هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

7- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هریک از پیشنهادها را قبول یا رد کند. 

7 - سایراطلاعات وجزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.