ششمین همایش ملی نقد و نظریۀ ادبی ایران، در دانشگاه گنبد کاووس برگزار گردید.

تاریخ ثبت: 1396/09/18 - 08:58 ق.ظ

ششمین همایش ملی نقد و نظریۀ ادبی ایران، در دانشگاه گنبد کاووس برگزار گردید. خوانش متون ادبی فارسی در پرتو نظریه های ادبی مدرن و پسامدرن، آسیب شناسی کاربست نظریه های ادبی و... از جمله مهمترین محورهای این همایش علمی یک روزه بودند. همایش مذکور با سخنرانی دکتر حسین گلچینی، رییس دانشگاه گنبدکاووس، خانم دکتر مریم حسینی، رییس انجمن ملی نقد ادبی ایران و خانم دکتر مریم رامین نیا، دبیر علمی همایش و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس آغاز گردید.

این همایش در قالب پنل های کاربست نظریه های ادبی در ایران، نظریه ای ادبی مدرن و نظریه های ادبی پسا مدرن و با سخنرانی اساتید و پزوهشگران دانشگاههای مختلف کشور در دونوبت صبح و عصر برگزار شد.

دکتر مریم رامین نیا با بیان اینکه این همایش توسط گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران برگزار شد، افزود: در مجموع 170 مقاله در زمینه های مختلف ادبی به دبیرخانه همایش ارسال گردید که  پس از بررسی مقالات توسط هیات داوران، 97 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و از این تعداد، 23 مقاله برتر در دو نوبت صبح و عصر توسط صاحبان آن ارائه می شود          .
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبدکاووس اضافه کرد: کلیه مقالات پذیرش شده به این همایش علمی نیز در مجموعه ای با عنوان 'مجموعه مقالات ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی' چاپ می شود. ضمناً مقالات برگزیده پس از داوری مجدد و در صورت دریافت پذیرش در دو فصلنامه علمی پژوهشی روایت شناسی وابسته به انجمن علمی نقد ادبی و مجله ادبیات پارسی معاصر وابسته به پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ خواهند شد.    
دکتر رامین نیا تصریح کرد: برگزاری این همایش علاوه بر کمک به شناخت بیشتر ظرفیت متون ادبی کشور در اعصار مختلف، فرصتی نیز برای آسیب شناسی ادبیات با نقدها و نظریه های علمی می باشد.        
دبیر علمی ششمین همایش ملی نقد و نظریه های ادبی همچنین بازخوانی متون زبان و ادب فارسی در پرتو نظریه های ادبی و بازخوانی نظریه ها و نقد آسیب شناسانه آنها در دو حوزه مسائل نظری و کاربست آنها که از نیازهای مبرم مطالعات ادبی است را از دیگر اهداف برگزاری این همایش علمی دانست.           
رویکرد ساختگرا و پساساختگرا، جامعه شناسانه و مارکسیتی، تاریخی و تاریخ گرایی نوین، زبان شناختی و سبک شناختی، نشانه شناختی و روایت شناختی، روانشناسانه، فمنسیتی، پسا استعماری و بوم زیستی از مهمترین رویکردها و محورهای ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی بوده است.