آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و پشتیبانی در سال 97

تاریخ ثبت: 1397/05/27 - 08:23 ق.ظ

1) دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد انجام امور خدماتی – پشتیبانی ساختمان های آموزشی،اداری ،فرهنگی ، مذهبی، ورزشی و آزمایشگاه های خود را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به شرکت پیمانکاری توانمند و صاحب صلاحیت از طریق مناقصه واگذار نماید.