تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و پشتیبانی

تاریخ ثبت: 1397/06/03 - 09:49 ق.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد انجام امور خدماتی – پشتیبانی ساختمان های آموزشی،اداری ،فرهنگی ، مذهبی، ورزشی و آزمایشگاه های خود را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به شرکت پیمانکاری توانمند و صاحب صلاحیت از طریق مناقصه واگذار نماید.