آگهی مزایده اجاره انتشارات دانشگاه گنبد کاووس

تاریخ ثبت: 1397/06/03 - 08:39 ق.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد مکان انتشارات خود را با مشخصات مندرج در اسناد به اشخاص توانمند و صاحب تجربه در این شغل از طریق مزایده اجاره واگذار نماید.