آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه گنبدکاووس

تاریخ ثبت: 1397/06/25 - 08:24 ق.ظ

دانشگاه گنبدکاووس در نظر دارد امور خدماتی مربوط به طبخ و توزیع غذای سلف سرویس خود را از طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی ذیصلاح واگذار نماید.

دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه گنبدکاووس

موضوع مناقصه: طبخ و توزیع غذای دانشجویان، کارکنان و مهمانان دانشگاه گنبدکاووس.
شروع دريافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه  97/06/25  

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد : تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ  97/07/02

محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد: اداره حقوقی دانشگاه گنبدکاووس

تاريخ بازگشايي:  روز دو شنبه مورخ 97/07/03

اسناد مناقصه پس از دریافت فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 3137083743 درآمد متفرقه دانشگاه گنبد کاووس نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه گنبدکاووس به متقاضیان تحویل می گردد.

تضمين شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه می بايست مبلغ 200/000/000 ریال( دویست میلیون ریال) را به عنوان تضمين شرکت در مناقصه به يکي از صورت­هاي مشروحه ذيل تهيه و به همراه اسناد مناقصه در پاکت تضمين (پاکت الف) قرار داده و به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.

  1. ضمانت نامه بانکي به مدت اعتباري حداقل سه ماه و قابل تمديد در يکي از بانک هاي مورد تایید بانک مرکزی.
  2.  واريز نقدي به حساب سپرده 3137671866 بانک تجارت شعبه سه راه فرودگاه به ­نام دانشگاه گنبدکاووس

بديهي است وفق آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه­ها، هزينه نشر و آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و صرف شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف براي دانشگاه نمي­نمايد و دانشگاه در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مجاز و مختار مي­باشد.