آگهی اجاره زمین کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس سال زراعی 1397

تاریخ ثبت: 2018/10/15 - 02:55 ب.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد یک قطعه زمین کشاورزی خود موسوم به 90 هکتاری واقع درجنب شهرک صنعتی داشلی برون برای کشت پاییزه و تابستانه به صورت دیم با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی به نحو اجاره واگذار نماید.

 

 1. شرایط واگذاری به شرط اجاره:
 •  مستاجر می تواند با قبول هزینه از سد گلستان جهت آبیاری زمین استفاده نماید.
 •  مستاجر موظف است مطابق عرف کشاورزی منطقه و توصیه های کارشناسی نسبت به عملیات آماده سازی زمین (خاک ورزی) اقدام نماید.
 • مستاجر موظف است مطابق نتایج آزمایش خاک و توصیه های کارشناسی اقدام به تغذیه خاک با استفاده از کودهای لازم و به میزان توصیه شده نماید.
 • مستاجر مخیر به کاشت هر یک از محصولات پاییزی نظیر گندم، جو، کلزا و پنبه
  می باشد.
 • مساحت زمین مورد اجاره با حضور نماینده طرفین مساحی و پس از تعیین، تحویل برنده می گردد.
 1. زمان دریافت و ارایه پیشنهادات:

2-1-  از تاریخ 97/07/25 لغایت ساعت 15/30 مورخ 97/08/15

 1. مبلغ ضمانت جهت شرکت در مزاید اجاره: 50/000/000 ریال

3-1-   واریز وجه به شماره حساب 3137671866  به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه گنبدکاووس

 1. ضمانت بانکی یا فیش واریزی در پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت در پاکت(ب) جداگانه همراه با مهر و امضاء تحویل دبیرخانه دانشگاه گردد.
 2. پیشنهادهای بعد از زمان تعیین شده، مخدوش یا مبهم و دارای قلم خوردگی مورد قبول نمی باشد.

آدرس : استان گلستان گنبد کاووس- انتهای بلوار بصیرت دانشگاه گنبد کاووس تلفن 33263115