آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه طبخ غذای دانشجویان

تاریخ ثبت: 1397/11/10 - 09:03 ق.ظ

دانشگاه گنبدکاووس در نظر دارد نسبت به خرید مواد اولیه طبخ غذا جهت دانشجویان خود را با ارزش تقریبی ده میلیارد ریال توسط فروشندگان عمده، توانمند و صاحب صلاحیت به شرح لیست مندرج در اسناد از طریق مناقصه خریداری و تامین نماید.

 

 1. سپرده شرکت در مناقصه : 500.000.000 ریال است که به حساب تمرکز وجوه سپرده به نام دانشگاه گنبدکاووس به شماره 3137671866  نزد بانک تجارت شعبه سه راه فرودگاه یا هر یک از شعب بانک تجارت استان واریز و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه تهیه و تسلیم شود و به دستور کارفرما قابل تمدید تا سه ماه دیگر باشد. 
 2. زمان فروش اسناد: از تاریخ درج این آگهی از تاریخ 97/11/10 لغایت 97/11/17 ساعت 14:30 تعیین می گردد.
 3. آخرین زمان تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 14:30 روز شنبه 97/11/27 تعیین می گردد.
 4. محل دریافت اسناد مناقصه : گنبدکاووس- خیابان شهید فلاحی ( سه راه فرودگاه)- انتهای بلوار بصیرت – دانشگاه گنبد کاووس – دفتر حقوقی دانشگاه
 5. داشتن مجوز لازم، صلاحیت های قانونی و حسن شهرت در صنف خود حداقل به مدت دو سال متوالی الزامی است.
 6. قیمت اسناد : 100.000 ریال که به حساب شماره 3137083743 به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه گنبدکاووس نزد بانک تجارت واریز و فیش آن به امور اداری دانشگاه به هنگام خرید اسناد تحویل گردد.
 7. مکان تحویل اسناد : دبیرخانه مرکزی دانشگاه می باشد. پس از اتمام ساعت اداری موعد مقرر،اسناد قابل دریافت نمی باشد.
 8. مدت اعتبار پیشنهادها: 1 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد .
 9. متقاضیان ملزم به رعایت کلیه مقررات کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات جاری کشور در خصوص پرداخت دستمزد و هر نوع مزایای مستند به مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.
 10. پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از ارزش افزوده و تامین اجتماعی برعهده فروشنده می باشد.
 11. زمان اجرای قرارداد  از اول  اسفند 1397 لغایت پایان اردیبهشت ماه 1398 به مدت سه ماه می باشد.
 12. دانشگاه در چارچوب ضوابط مقرر خود نسبت به رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز است.بنابراین شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد حقی را برای شرکت کنندگان در بر نخواهد داشت.
 13. پیمانکار بایستی ممنوعیتی در ارتباط با آیین نامه ممنوعیت مداخله کارکنان دولتی مصوب دی ماه 1337 نداشته باشد.
 14. زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 97/11/28 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه گنبدکاووس می باشد.
 15. هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت اطلاعات بیشتر با دریافت اسناد مناقصه از کم و کیف آن مطلع گردند.