شرایط شرکت درمناقصه خرید، نصب و تکمیل سالن آمفی تئاتر

تاریخ ثبت: 1398/03/20 - 05:49 ب.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.