فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و تکمیل سالن آمفی تئاتر دانشگاه گنبد کاووس

تاریخ ثبت: 1398/04/24 - 08:57 ق.ظ

دانشگاه گنبدکاووس در نظر دارد مناقصه عمومی با شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. Setadiran.ir انجام دهد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/04/24 می باشد.

دانلود فایل فراخوان

موضوع مناقصه: عبارت است از خرید کالا و تجهیزات و نصب و اجرای دکوراسیون کامل سالن همایش و زیرساخت سیستم های صوت ، پخش و ضبط تصویر، نور تخصصی ،تجهیزات کامل روشنایی عمومی، اعلام حریق سالن همایش و راه اندازی آن در محل دانشگاه گنبد کاووس  که بر اساس طرح های ارائه شده طبق لیست و نقشه های پیوست اسناد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

 1. محل انجام مناقصه: دانشگاه گنبدکاووس
 2. مدت زمان انجام قرارداد: چهار ماه پس از عقد قرارداد
 3. ارائه پیشنهاد قیمت : با عدد و حروف و بدون قلم خوردگی، لاک گرفتگی و مخدوش مورد قبول می باشد.
 4. زمان خرید اسناد: از 24/04/98 لغایت 29/04/98
 5. زمان تسلیم اسناد : تا پایان ساعت اداری 12.30 روز سه شنبه مورخ 08/05/98
 6. زمان بازگشایی : ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 08/05/98
 7. شرایط شرکت در مناقصه:
  1. داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه "الف"، "ب"، و "ج" (لاک و مهر شده) می باشد، به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و تا پایان وقت اداری 12:30روز سه شنبه 08/05/98 تکمیل کرده و به  دبیرخانه مرکزی مستقر در ستاد مرکزی دانشگاه به آدرس استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، انتهای خیابان فلاحی، انتهای بلوار بصیرت دانشگاه سراسری گنبد کاووس، دبیرخانه مرکزی تسلیم و رسید دریافت نمایند.
  2. در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی و شماره تماس پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ و تاریخ وصول به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.
  3. در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی و شماره تماس پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ و تاریخ وصول به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

محتویات پاکت الف  :

 • سپرده شرکت در مناقصه 1.200.000.000ریال ( یک میلیارد و دویست میلیون ریال) به صورت سپرده نقدی واریز به حساب 3137087242 نزد بانک تجارت شعبه سه راه فرودگاه به نام تمرکز وجوه سپرده جاری دانشگاه گنبد کاووس و یا معادل آن به شکل ضمانت نامه معتبر بانکی (از تاریخ ارائه پیشنهاد دارای اعتبار 3 ماهه و نیز قابل تمدید باشد.)

محتویات پاکت ب  :

 • مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از:
 •  شرایط ارائه مدارک مناقصه
 • اسناد ارزیابی فنی بازرگانی به همراه کلیه مستندات مربوط به آن (بایستی به صورت جداگانه مجلد شود)
 • تنها پیمانکارانی که به میزان 75% توانایی احراز آنان با توجه به معیارهای مندرج در اسناد ارزیابی فنی بازرگانی احراز می گردد، پاکت ج آنها بازگشایی خواهد شد.
 • مستندات انجام چهار پروژه تجهیز سالن همایش هر یک به ارزش تقریبی بیش از  10.000.000.000 ریال در پنج سال گذشته
 •  چهار گواهی حسن سابقه کار و تقدیرنامه از کارفرمایان قبلی در پنج سال گذشته مرتبط با موضوع مناقصه
 •    نمونه ضمانت نامه های ارائه شده در پروژه های مشابه (شرکت در مناقصه، انجام تعهدات)
 •    آگهی تأسیس، اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات با موضوع مرتبط با مناقصه در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه و تأییدیه اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مبنی بر موجودیت و عدم انحلال شرکت.
 •   صورت های مالی شامل اسناد اظهارنامه های مالیاتی و مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی پنج سال گذشته.
 •  رزومه و کاتالوگ شرکت
 • تصاویر شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی نامه ثبت ارزش افزوده
 • مشخصات اعضای هیئت مدیره و افراد کلیدی در سازمان مناقصه­گر به همراه چارت سازمانی
 •  شرایط خصوصی پیمان
 • شرایط فنی خصوصی
 •  طرح و نقشه های سالن همایش

محتویات پاکت ج : اسناد و مدارکی که باید در پاکت ج (لاک و مهر شده) قرار داده شود عبارتند از:

 • برگ پیشنهاد قیمت شامل برآورد کلی و ریز قیمت دکوراسیون و تجهیزات
 • در صورت ناقص بودن اسناد آنالیز بهاء و برآورد، پیمانکار به علت کمبود مدارک از لیست حذف خواهد شد.
 • پس از تشکیل کمیسیون مناقصه، ابتدا پاکت های«الف» و «ب» پیشنهاد دهندگان گشوده می شود. در صورتی که محتویات پاکت های «الف» و «ب» مطابق شرايط اعلام شده کامل نباشد و یا بر اساس محتویات پاکت «ب»، مناقصه گر صلاحیت انجام موضوع مناقصه را به تشخیص کمیسیون ارزیاب مناقصه نداشته باشد، پيشنهاد دهنده مورد نظر از اعداد شركت كنندگان خارج و پاکت «ج» پیشنهاد دهنده مزبور گشوده نخواهد شد. در نهايت پس از گشودن كليه پاکت هاي «ج» پیشنهاد دهندگان واجد كليه شرايط، نسبت به انتخاب برندگان اول و دوم مناقصه اقدام می گردد.
 • پس از گشودن هر یک از پاکت ها به اظهارات کتبی و یا شفاهی در رابطه با محتویات هر پاکت، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد
 • پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه­گزار تسلیم نماید. چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه، بعضی از اوراق غیر تعهدآور سهواً مهر و امضا نشده باشند، آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.
 • پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، سهم و بر خلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می شود.
 • هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه­گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
 •  مناقصه­گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می­دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می­شود و در صورتی که پیشنهادهای قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
 • رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که کل قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.
 •  برنده مناقصه باید حداکثر تا پنج روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید.
 •    در غیر این صورت تضمین شرکت او در مناقصه بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
 • در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد پیمان نشود، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می­شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می­شود و مناقصه تجدید خواهد شد.
 • پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه و عقد قرارداد، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بلافاصله مسترد می­شود.
 • کلیه اسناد مناقصه باید به مهر و امضای اصل صاحبان مجاز امضا رسیده باشد.
 •  کلیه هزینه طراحی سه بعدی و جزییات طرح به مبلغ 145.000.000 ریال برعهده برنده مناقصه می باشد.
 • شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر دانشگاه ها و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کند.

هزینه چاپ و انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

ارسال های جدید