فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و عمومی

تاریخ ثبت: 1398/05/08 - 08:33 ق.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد فراخوان برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای انجام امور خدماتی و عمومی خود به شرح جدول زير را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شماره مناقصه در سامانه : ۲۰۹۸۰۰۰۲۸۶۰۰۰۰۰۲

موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات حجمی عمومی (نظافت، نگهداری و حفاظت، انجام امور خدماتی محوطه، کلاس های آموزشی، اتاق های اداری،مسجد، خوابگاه های دانشجويی، اماکن ورزشی و اماکن عمومی ) در محل دانشگاه گنبد کاووس – دانشکده فنی و مهندسی مينودشت – دانشکده علوم انسانی دخترانه آزادشهر

محل انجام مناقصه: دانشگاه گنبدکاووس

مبلغ ضمانت نامه: 2.100.000.000 ريال ( دو ميليارد و يکصدميليون ريال)

مدت زمان انجام قرارداد: نه ماه پس از عقد قرارداد

مهلت دريافت اسناد: از 98/05/07 لغايت ساعت 12 روز شنبه 98/05/12

مهلت بازگشت اسناد : تا پايان ساعت اداری 12.30 روز سه شنبه مورخ 98/05/22

زمان بازگشايی : ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 98/05/23

هرگونه دريافت و تحويل اسناد مناقصه بعد از مهلت تعيين شده در سامانه غير قابل قبول می باشد.

هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت اطلاع بيشتر به سامانه الکترونيکی دولت www.setadiran.ir مراجعه نماييد.

 تلفن تماس سامانه الکترونيکی دولت: 41934-021

تلفن تماس دانشگاه گنبد کاووس(دفتر امور اداری) 33260224-017

تلفن دبيرخانه دانشگاه : 33265022  - 017