اطلاعیه شماره یک، تکمیل ظرفیت رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی 1398 دانشگاه گنبدکاووس

تاریخ ثبت: 1398/10/22 - 01:39 ب.ظ

ویژه متقاضیان تکمیل ظرفیت رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی 1398 دانشگاه گنبدکاووس

به اطلاع متقاضیان میرساند مراحل ثبت نام به شرح ذیل میباشد:

 • خرید کارت از طریق پرتال سازمان سنجش و دریافت کد 12 رقمی – لینک خرید کارت: http://epay.sanjesh.org/Payment/
 • مراجعه حضوری از روز دوشنبه مورخ  98/10/23 لغایت شنبه 98/10/28 به آموزش کل دانشگاه گنبدکاووس (خانم مومنی ساختمان اصلی طبقه اول) و تکمیل فرم تعهد پذیرفته شدگان مشروط
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
  • اصل مدارک یکی از بندهای زیر به همراه 2 سری کپی از آنها (ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺪارك زﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 98/11/30 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.)
   • اﺻﻞ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ به همراه کارنامه دﯾﭙﻠﻢ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺮورش.
   • اﺻﻞ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ 3-3-6 به همراه کارنامه سه ساله ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
   • اﺻﻞ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺪرك ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ به همراه کارنامه ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺮورش.
   • ﮔﻮاﻫﯽ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • اصلﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و 2 سری ﮐﭙﯽ ازﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت آن.
  • اصل کارت ملی و 2 سری کپی از تمام صفحات آن.
  • شش ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ4*3 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎري (خانم‌ها)، هشت قطعه (آقایان)
  • مدرک ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮادران ﻣﺸﻤﻮل.
  • تاییدیه تحصیلی مقطع دبیرستان (مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت)

نکات:

 • آن دسته از متقاضیان پذیرفته شده ای که به صورت غیرحضوری مدارک خود را تحویل داده اند، هنگام ثبت نام علاوه بر مدارک فوق باید اصل فرم پیش نویس ثبت نام را هم ارائه دهند.
 • در صورت عدم تکمیل ظرفیت ها توسط قبول شدگان، از افراد ذخیره استفاده خواهد شد که در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی میشود.
 • جهت هرگونه سوال و اطلاعات تکمیلی درخصوص نحوه ثبت نام و ... با شماره های ذیل می‌توانید تماس حاصل فرمایید:
  • دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻗﺎي ﺟﺰاﯾﺮی – 01733268882
  • دﻓﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ مومنی – 01733267507 داخلی 4

 

لیست اسامی قبول شدگان

 • ردیف

  نام

  نام خانوادگی

  عنوان رشته قبولی

  1

  ایناز

  شادکام

  زبان روسی

  2

  مهسا

  مرادی

  زبان روسی

  3

  اسماعیل

  کرپه

  زبان روسی

  4

  مطهره

  شیخیان دهکردی

  زبان روسی

  5

  نفیسه

  رجال

  زبان روسی

  6

  مائده

  کنعانی

  زبان روسی

  7

  انسیه

  تقی زاده فوزی

  زبان روسی

  8

  شادان

  کوهستانیان

  زبان روسی – اولویت دوم

  9

  متین

  محمودی نمین

  زبان روسی – اولویت دوم

  10

  سیده اسماء

  قادری

  زبان روسی

  11

  منیره

  قزاق

  زبان روسی

  12

  سمیه

  ارمند

  زبان روسی

  13

  مهدیس

  نوروزی

  زبان روسی

  14

  نسترن

  مهرزاده چوبی

  زبان روسی

  15

  میثم

  شیخ

  زبان و ادبیات انگلیسی

  16

  پریسا

  مخت

  زبان و ادبیات انگلیسی

  17

  بتول

  عرب بافرانی

  زبان و ادبیات انگلیسی

  18

  مریم

  کاکولاریمی

  زبان و ادبیات انگلیسی

  19

  سعید

  محسنی ساروی

  علوم دامی

  20

  مبینا

  روحی

  علوم دامی

  21

  حسین

  نشتا ابراهیمی

  علوم دامی

  22

  مهدیه

  آذریون

  علوم دامی

  23

  علی

  ایزدی

  علوم دامی

  24

  الهه

  بیک محمدی

  علوم و مهندسی شیلات

  25

  سیدحسین

  چلویی دارابی

  علوم و مهندسی شیلات

  26

  مهدیه

  برزگر کردخیلی

  علوم و مهندسی شیلات

  27

  نوشین

  منصوری

  علوم و مهندسی شیلات

  28

  الهه

  قوجق

  علوم و مهندسی شیلات

  29

  زهرا

  حقداد

  علوم و مهندسی شیلات – اولویت دوم

  30

  جواد

  رجبلو

  علوم ورزشی

  31

  زهرا

  مجیدی

  علوم ورزشی

  32

  بنیامین

  قهرمانی

  علوم ورزشی

  33

  شقایق

  یوسفی

  علوم ورزشی

  34

  زهرا

  قزل سفلی

  علوم ورزشی

  35

  محمدامین

  آخوندی

  علوم ورزشی

  36

  مینا

  التج

  علوم ورزشی

  37

  هادی

  پقه

  علوم ورزشی

  38

  حسین

  بیانی

  علوم ورزشی

  39

  محب علی

  حسینی

  علوم ورزشی

  40

  میثم

  کلته

  علوم ورزشی

  41

  احمد

  نجف زاده

  علوم ورزشی

  42

  المیرا

  صحنه

  علوم ورزشی

  43

  گل آیم

  همایونی

  علوم ورزشی