اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای( خرید مواد اولیه جهت طبخ غذا دانشجویان)

تاریخ ثبت: 1398/10/23 - 10:57 ق.ظ

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد پذیرفت.

 

 

 

ارسال های جدید