اطلاعیه شماره دو ، ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی سال 1398

تاریخ ثبت: 1398/11/30 - 12:30 ب.ظ