استعلام قیمت خرید مواد اولیه غذایی رستوران دانشگاه گنبد کاووس

تاریخ ثبت: 1398/12/05 - 06:39 ق.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد نسبت به خرید مواد اولیه مواد غذایی رستوران دانشگاه از طریق استعلام قیمت از اشخاص حقوقی و حقیقی به شرح مواد مشروح مندرج در جداول پیوست اقدام نماید:

استعلام قیمت خرید مواد اولیه غذایی رستوران دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد نسبت به خرید مواد اولیه  مواد غذایی رستوران دانشگاه از طریق استعلام قیمت از اشخاص حقوقی و حقیقی به شرح مواد مشروح مندرج در جداول پیوست اقدام نماید:

تضمین شرکت در استعلام : به ازای هر مواد غذایی مندرج در جداول یادشده 10.000.000 ریال نقداً به حساب 3137087242 بانک تجارت شعبه سه راه فرودگاه (گنبد کاووس) به حساب تمرکز وجوه سپرده  واریز و فیش آن  را به ضميمه ي اسناد مناقصه ارائه نمايد.

محتويات پاكت هاي پيشنهادي ::

كليه پيشنهادها بايد در 2 پاكت جداگانه ، از يكديگر ارائه گردند.

پاكت الف: حاوی فیش واريز وجه نقد

پاكت ب (پاكت قيمت): نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه‌گر و با ذکرقيمت پيشنهادی(مدت اعتبار قيمت پيشنهادی 20 روز از تاريخ ابلاغ به هر برنده می‌باشد)

شرايط عمومي رد پيشنهادها ، ضبط تضمين ، ساير شرايط ):

الف ) پيشنهادي كه به صورت مبهم يا مشروط، ناقص ارائه شده باشد.

ب) پيشنهادي كه فاقد تضمين شركت در استعلام باشد.

ج) ضبط تضمين شركت در استعلام آن تعداد از پیشنهاد دهندگان كه در حين بر گزاري استعلام و پس از بازگشايي پاكت هاي پیشنهاد ، از ادامه شرکت ، صرف نظر نمايند.

د)ضبط  تضمين شركت در استعلام برنده اول، در صورت ارجاع كار به وي و امتناع برنده ياد شده از ارائه تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرار داد ظرف مهلت مقرر در اين شرايط.

ه)ضبط تضمين شركت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع كار به وي (عنداللزوم ) و امتناع وي از ارائه تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرار داد .

مهلت دريافت(دانلود) اسناد: از98/12/03 لغايت روز پنج شنبه98/12/08

مهلت تحویل اسناد : تا پايان ساعت اداری 14.30 روز سه شنبه مورخ98/12/14

زمان بازگشايی و محل بازگشايي پاکت استعلامات:دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه ساعت 10.30 صبح روز شنبه 98/12/17

هرگونه دريافت و تحويل اسناد استعلام بعد از مهلت تعيين شده در سامانه دانشگاه غير قابل قبول می باشد.

تلفن تماس دانشگاه گنبد کاووس( حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی) 33262199-33262399-017


*دانلود فایل استعلام اقلام مورد نیاز*