دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی

نام و نام خانوادگی: مریم رامین نیا

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس دانشکده  علوم انسانی و علوم ورزشی

آدرس ایمیل: raminnia @gonbad.ac.ir

ادبیات فارسی
 1. آموزش زبان انگلیسی
 2. زبان و ادبیات انگلیسی
 3. زبان و ادبیات فارسی
 4. زبان و ادبیات فارسی
اقتصاد و جغرافیا
 1. اقتصاد اسلامی
 2. حسابداری
 3. حسابداری
 4. کارآفرینی خدمات کشاورزی
زبان های خارجه
علوم ورزشی
 1. تربیت بدنی
فلسفه
 1. علوم قرآن و حدیث
 2. فقه و حقوق اسلامی
 3. فلسفه و حکمت اسلامی
ادبیات فارسی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اسماعیلی, مراد استادیار زبان و ادبیات فارسی mesmaeeli [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
رامین نیا, مریم استادیار زبان و ادبیات فارسی raminnia [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرامرزی, زین العابدین استادیار زبان و ادبیات عرب faramarzi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
آقایی, خدیجه استادیار آموزش زبان انگلیسی aghaee [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علی مددی, منا استادیار زبان و ادبيات فارسي alimadadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قزلسفلو, مهدی استادیار مشاوره خانواده m.ghezelsefloo [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
میرزا, مژگان استادیار روانشناسی mirza [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
اقتصاد و جغرافیا
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اسکو, وحید مربی حسابداری vahidoskou [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خیراندیش, مسعود استادیار اقتصاد بازرگانی (کشاورزی) kheirandish [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مظهری, رضا استادیار اقتصاد نظری mazhari [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
هاشمیه انارکی, سعید مربی حسابداری anaraki [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
امینی, هادی استادیار حسابداری صفحه شخصی
کارشناسان, علی استادیار علوم اقتصادی karshenasan [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدی, محسن استادیار علوم اقتصادی - اقتصاد پولی m.mohamadi [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
زبان های خارجه
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
احمدی, مسعود استادیار زبان و ادبیات انگلیسی ahmadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی, احمد مربی زبان و ادبیات انگلیسی ahmadgholi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
دباغ, علی مربی آموزش زبان انگلیسی alidabbagh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ترکاشوند, خسرو استادیار آموزش زبان روسی torkashvand [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علوم ورزشی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
ایمری, بهروز استادیار آسیب شناسی ورزشی imeri@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
چوری, علی مربی تربیت بدنی choori [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قزلسفلو, حمید رضا مربی تربیت بدنی ghezelsefloo [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کریمی, منصوره مربی تربیت بدنی karimi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فلسفه
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
نوري, علي مربی مدرسي معارف اسلامي گرايش مباني نظري اسلام nouri [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جوانمرد فرخاني, ابراهيم استادیار فقه و مباني حقوق اسلامي javanmard [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
گل چيني, حسين استادیار فلسفه golchini [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدی, اویس استادیار زبان و ادبیات عرب oveis.mohammadi [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
یمرلی, صالح استادیار حقوق خصوصی salehyamrali [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی