دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

عمران
  1. نقشه برداری- ژئودزی
کامپیوتر
  1. مهندسی نرم افزار
عمران
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
کامپیوتر
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
شیخ زاده, محمد جواد مربی کامپیوتر sheikhzadeh@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مهدی پور, مصطفی مربی فیزیک (در حال تحصیل) mehdipoor@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
نیرمه, احمد استادیار ریاضی - آنالیز a.neirameh@gonbad.ac.ir صفحه شخصی