دانشکده علوم انسانی آزادشهر

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی موسوی نوکنده

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: جنگلداری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: سرپرست دانشکده علوم انسانی آزادشهر

آدرس ایمیل: smortezamossavi@yahoo.com

مدیریت
  1. مدیریت بازرگانی
  2. مدیریت بیمه
  3. مدیریت صنعتی
مدیریت
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
رستگار, عبدالغنی استادیار مدیریت rastegar [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
اسکو, وحید مربی حسابداری vahidoskou_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
انارکی, سعید مربی حسابداری anaraki_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ثنایی پور, هادی استادیار مدیریت کارآفرینی sanaeepour [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خیراندیش, مسعود استادیار اقتصاد بازرگانی (کشاورزی) kheirandish_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کشاورز قرابائی, مهدی استادیار مدیریت صنعتی m.keshavarz [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی