دانشکده علوم انسانی آزادشهر

مدیریت
  1. مدیریت بازرگانی
  2. مدیریت بیمه
  3. مدیریت صنعتی
مدیریت
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اسکو, وحید مربی حسابداری vahidoskou_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
انارکی, سعید مربی حسابداری anaraki_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خیراندیش, مسعود استادیار اقتصاد بازرگانی (کشاورزی) kheirandish_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی