ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی: حسین گلچینی

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: فلسفه

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس دانشگاه

آدرس ایمیل: golchini@gonbad.ac.ir