اطلاعات تماس

شماره های تماس  01733266700 و 01733267507

کد داخلی

نام خانوادگی

مکان پاسخ گویی

101

مهندس محمودنیا

کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی

102

مهندس پردلان

کارشناس آموزشی دانشکده علوم پایه

103

مهندس عرب

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی

104

مهندس کاغذلو

اداره پذیرش و ثبت نام

105

خانم مصطفی لو

اداره فارغ التحصیلان

106

دکتر فرامرزی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی

107

دکتر قلی زاده

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

108

مهندس عباسی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحیلات تکمیلی

109

خانم حسینی

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

110

دکتر راه چمنی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

111

دکتر حشمت پور

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

112

دکتر وزیری

رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی

113

دکتر صبوری

مدیر امور پژوهشی

114

دکتر جرجانی

مدیر گروه زیست شناسی

115

دکتر فزونی

مدیر گروه ریاضی و آمار

116

مهندس شیخ زاده

مدیر گروه کامپیوتر

117

دکتر محمدی خیاره

مدیر گروه  علوم اداری و اقتصادی

118

دکتر اسماعیلی

مدیر گروه ادبیات فارسی

119

دکتر جوانمرد

مدیر گروه فلسفه

120

دکتر ایمری

مدیر گروه تربیت بدنی

121

دکتر ملاشاهی

مدیر گروه تولیدات گیاهی

122

دکترقنبری

مدیر گروه علوم دامی

123

دکتر هرسیج

مدیر گروه شیلات

124

دکتر جندقی

مدیر گروه مرتع و آبخیزداری