تماس با دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

خط مستقیم

دور نگار

دکتر ابوالفضل طهماسسبی

سرپرست دانشگاه

33266802

33264060

حجت الاسلام  و المسلمین محمد جواد نور محمدی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

33287509

33264060

دکتر عباس بیابانی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

33263401

33263401

دکتر علی حشمت پور

معاون آموزشی و پژوهشی

33268883

33268882

دکتر اکبر فخیره

معاون دانشجویی و فرهنگی 33262199 33263167

مهندس مهدی علی بگلی

مدیر حراست

33264155

33262611

دکتر آشورمحمد قره باش

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

33261769

 

دکتر عبداللطیف قلی زاده

معاون آموزشی دانشکده علوم کشاورزی 

33261769

 

دکتر سعید شکوه

رئیس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

33262660

 

دکتر مهدی شاهینی

معاون آموزشی دانشکده علوم پایه - -

دکتر مریم رامین نیا

رئیس دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

33267507

 

دکتر زین العابدین فرامرزی

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

33262660

 

جناب آقای حسین آدینه

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

33262199

 

دکتر جواد بیات کوهسار

مدیر امور دانشجویی

33262199

 

دکتر رضا راه چمنی

مدیر امور آموزشی

33266700

 

دکتر فرامرز رستمی

مدیر امور پژوهشی

33267508

 

سرکار خانم حکیمه مصطفی لو

مدیر امور اداری و پشتیبانی

33260224

33260224

دکتر صدیقه عرب امیری

مدیر امور مالی

33268166

33268166

ارتباط با حوزه معاونت آموزشي پژوهشي

ابتدا با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را وارد نمائید:

01733266700

01733267507

داخلی

مهندس محمودنیا

کارشناس آموزشی دانشکده علوم کشاورزی

1

مهندس قزلسفلو

کارشناس آموزشی دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

2

مهندس عرب

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی

01733289802

خانم مهندس مومنی 

اداره پذیرش و ثبت نام

4

مهندس کاغذلو

اداره فارغ التحصیلان

5

دکترقلی زاده

معاون آموزشی دانشکده علوم کشاورزی  

6

دکتر فرامرزی

معاون آموزشی  دانشکده علوم انسانی 

7

جناب آفای فرامرز عباسی

مسول آموزش 

8

سرکار خانم حسینی

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

9

دکتر راه چمنی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

10

دکتر وزیری رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی 12
دکتر فرامرز رستمی مدیر امور پژوهشی 13
دکتر جرجانی مدیر گروه زیست شناسی  14
دکتر فزونی مدیر گروه ریاضی و آمار 15
مهندس شیخ زاده مدیر گروه کامپیوتر 16
دکتر محمدی خیاره مدیر گروه  علوم اداری و اقتصادی 17
دکتر اسماعیلی مدیر گروه ادبیات فارسی 18
دکتر جوانمرد مدیر گروه فلسفه 19
دکتر ایمری مدیر گروه تربیت بدنی 20
دکتر ملاشاهی مدیر گروه تولیدات گیاهی 21
دکترقنبری مدیر گروه علوم دامی 22
دکتر هرسیج مدیر گروه شیلات 23
دکتر جندقی مدیر گروه مرتع و آبخیزداری 24

ارتباط با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

ابتدا با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را وارد نمائید:

01733262399

01733262199

داخلی

سرکارخانم شاکری

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

1

دکتر جواد بیات کوهسار

مدیر دانشجویی

3

سرکارخانم نعیمی

مسئول مالی

4

سرکارخانم گرایلو

مسئول خوابگاه خواهران و وام دانشجویی

4

جناب آقای کوهساریان

مسئول امور خوابگاه

5

سرکارخانم نوروزی

کارشناس فرهنگی

6

سرکارخانم ترکیان

دفتر مشاوره

8