معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون:

دکتر علی حشمت پور

استادیار