معاونت آموزشی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی ستاریان

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: اکولوژی و درخت شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی

آدرس ایمیل: sattarian@gonbad.ac.ir