معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی حشمت پور

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: هیدرولوژی محیط زیست

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی

آدرس ایمیل: heshmatpoor@gonbad.ac.ir