معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی: عباس بیابانی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهان زراعی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

آدرس ایمیل: abbass.biabani@gonbad.ac.ir