معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: هدایت اله امینیان

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: علوم و صنایع چوب و کاغذ

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون دانشجویی و فرهنگی

آدرس ایمیل: aminian@gonbad.ac.ir