مدیر امور پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی: ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: علوم گیاهی - اکوفیزیولوژی علفهای هرز

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر امور پژوهشی و فناوری 

آدرس ایمیل: eg.alamdari@gonbad.ac.ir