مدیر امور پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی: فرامرز رستمی چراتی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: شیمی آلی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: مدیر امور پژوهشی و فناوری 

آدرس ایمیل: rostami@gonbad.ac.ir