×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 09 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :رقیه نوروزی

 سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی

 شماره تماس : 33262399-017

 دورنگار:33263167-017

 

 نام و نام خانوادگی:  محمد ذبیحی

 سمت سازمانی :کارپرداز حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی

 شماره تماس : 33262399-017