×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 09 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

ریاست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

می دانیم که سلامتی به معنای داشتن قدرت و توانایی جسمی و ذهنی برای یک زندگی پویاست. بدین منظور مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی که اخیراً در حال شکل گیری مجدد می باشد مصمم است متناسب با نیازهای بهداشتی و روانی دانشجویان در زمینه های مختلف تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی و عاطفی با هدف ارتقاء و ایجاد رضایت در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای، راهنمایی و بهداشت روانی فعالیت نماید.

این مرکز در نظر دارد در بخش آموزش بهداشت روان و دیگر بخشهای مربوط، از طریق آموزشهای گروهی، کارگاه های مهارت زندگی و ...خدمات مناسب را به دانشجویان ارائه نماید.