×
  • نسخه آزمایشی

  • پنجشنبه, 26 فروردین 1400
  • EN /RU
EN RU

معرفی ریاست

 

 نام و نام خانوادگی :خدیجه ترکیان

 سمت سازمانی :مسئول مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

 شماره تماس :33262399-017