×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

رشته‌های تحصیلی

ردیف نوع تحصیل رشته تحصیلی دوره تحصیلی
1 روزانه مدیریت بازرگانی کارشناسی
2 روزانه مدیریت بیمه کارشناسی
3 روزانه مدیریت صنعتی کارشناسی