×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :مهناز کوهساری

 سمت سازمانی :مسئول دفتر ریاست دانشکده و کارشناس دانشجویی و صندوق رفاه

 شماره تماس:35731934-017

 

 نام و نام خانوادگی :ملیحه کوهساریان

 سمت سازمانی :کارشناس آموزش

 شماره تماس:35734490-017

 

 

 نام و نام خانوادگی :آیلین نواده حسن پرواز

 سمت سازمانی :کارشناس مالی و کار پرداز 

 شماره تماس:35734491-017

 

 نام و نام خانوادگی :محمد عمروانی

 سمت سازمانی :تاسیسات و خدمات  

 شماره تماس:35731934-017

 

 نام و نام خانوادگی :سعید کهساری

 سمت سازمانی :انتظامات و حفاظت فیزیکی 

 شماره تماس:35731934-017

 

 نام و نام خانوادگی :صادق صابری

 سمت سازمانی :انتظامات و حفاظت فیزیکی 

 شماره تماس:35731934-017

 

 نام و نام خانوادگی :اکبر بای

 سمت سازمانی :انتظامات و حفاظت فیزیکی 

 شماره تماس:35731934-017