×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

اعضای هیأت علمی

ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 هادی امینی حسابداری      
2 هادی ثنائی پور کارآفرینی - بخش عمومی      
3 راحله خاندوزی ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات      
4 عبدالغنی رستگار مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی      
5 مهدی کشاورز قرابایی مدیریت گرایش تحقیق در عملیات