×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :ابوالفضل نصرتی

 سمت سازمانی :کارشناس حراست و مسئول دفتر ریاست دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

 شماره تماس:35231113-017

 

 نام و نام خانوادگی :مصطفی وزیری

 سمت سازمانی :کارشناس  مسئول کتابخانه

 شماره تماس:35231113-017

 

 

 نام و نام خانوادگی :مریم ایمان‌پور

 سمت سازمانی :کارشناس آموزش 

 شماره تماس:35231113-017

 

 نام و نام خانوادگی :محمد طوسی

 سمت سازمانی :کارشناس آزمایشگاه 

 شماره تماس:35231113-017

 

 نام و نام خانوادگی :محسن نیرمه

 سمت سازمانی :کارشناس امور دانشجویی و تغذیه

 شماره تماس:35231113-017

 

 نام و نام خانوادگی :شاه‌مراد پاسنگ

 سمت سازمانی :کارشناس امور کلاس‌ها

 شماره تماس:35231113-017

 

 نام و نام خانوادگی :بهمن سراوانی

 سمت سازمانی :انتظامات و حفاظت فیزیکی 

 شماره تماس:35231113-017