×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

انتخاب انجمن علمی دانشجویی دانشکده فنی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ به عنوان اﻧﺠمن علمی دانشجویی برتر دانشگاه

1400/10/21

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در متن تقدیرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی  خطاب به استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده فنی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ آمده است:

سرکار خانم دکتر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﮐﺮدي
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ

باسلام و اﺣﺘﺮام؛ ﺑﻪ ﭘـﺎس ﻗـﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤـﺎت و ﺗﻼـشﻫـﺎي ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼي اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸـﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ و "اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ" اﯾﻦ ﻟﻮح ﺳﭙﺎس در ﮐﻤﺎل اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰوﻧﺘﺎن را از درﮔﺎه ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

دکتر اکبر فخیره - معاون دانشجویی وفرهنگی