×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ واﻧﺘﻘﺎل

1401/02/05

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ واﻧﺘﻘﺎل در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1402- 1401 ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آن ، ﻣﻨﺤﺼﺮا ازﺗﺎرﯾﺦ 1401/02/01 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1401/02/31 ﺑﺎﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎد وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ((https://portal.saorg.ir درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد راﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس می باشد.

معاونت آﻣﻮزﺷﯽ و پژوهشی