×
EN RU

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

رشد خلاقیت‌ها و پرورش استعداد‌های دانشجویان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری بر عهده این مجموعه است. این مدیریت با شناسایی قابلیت‌ها و توانایی‌های دانشجویان، فراهم آوردن امکانات موردنیاز و سازماندهی فعالیت‌ها، در راستای ارتقای سطح علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان عزیز گام بر می‌دارد.