×
EN RU

ریاست مرکز مشاوره،‌ سلامت و سبک زندگی

می دانیم که سلامتی به معنای داشتن قدرت و توانایی جسمی و ذهنی برای یک زندگی پویاست. بدین منظور مرکز مشاوره،‌ سلامت و سبک زندگی که اخیراً در حال شکل گیری مجدد می باشد مصمم است متناسب با نیازهای بهداشتی و روانی دانشجویان در زمینه های مختلف تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی و عاطفی با هدف ارتقاء و ایجاد رضایت در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای، راهنمایی و بهداشت روانی فعالیت نماید.

این مرکز در نظر دارد در بخش آموزش بهداشت روان و دیگر بخشهای مربوط، از طریق آموزشهای گروهی، کارگاه های مهارت زندگی و ...خدمات مناسب را به دانشجویان ارائه نماید.