×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شورای راهبری مدیریت سبز

  1. رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
  2. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه (نایب رئیس)
  3. رییس گروه فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی (دبیر)
  4. مدیر امور اداری و پشتیبانی
  5. مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری
  6. نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی
  7. رؤسای کمیته‌های تخصصی 
  8. دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با موضوعات محیط زیست و انرژی