×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

• نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، استخدام، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتخاب، مأموریت ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذی صلاح. 
• تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امنای ذی ربط، برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده.
• ارائه گزارش سالانه عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه دانشگاه به هیأت امنا و وزارت متبوع.
• مسئولیت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجرای کلیه مصوبات هیات امنا در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط حسب مورد.
• نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شورای دانشگاه و رؤسای دانشکده ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی دانشگاه.
• تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی ، بسياستها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امنا.
• ارائه پیشنهاد تأسیس ، توسعه ، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشگاه به هیأت امنای ذی ربط.
• ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات.
• نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاح.
• استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از دانشگاه.
• نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی ، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
• امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیات امنا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارشات انجام شده به هیأت امنا
• تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت و پیشنهاد به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی.
• تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیات امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه.
• ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی (ترجیحا با مرتبه علمی بالاتر از استادیار).
• نظارت بر انجام امور گزینش کارکنان از طریق ارتباط با دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان وزارت متبوع و یا هسته مرکزی گزینش کارکنان.