×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

- بررسی و ارسال پرونده های مربوط به تعیین صلاحیت علمی کارشناسان آموزشی متقاضی تبدیل وضعیت به هیأت علمی.

 - انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت  علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی.

 - انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت  علمی دانشگاه.

 - اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوط در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت  علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت  علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه.

 - بررسی صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی به منظور ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت  علمی دانشگاه برای اعلام نظر  و ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی.

انجام سایر امور محوله از سوی هیئأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی.