×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

- اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی. 
- جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.
 - همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 - تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.
 - ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارایی برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده.
 - جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و
... در دانشگاه.
 - ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.
و ارزیابی روش تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم های پرسشنامه توستا دانشجویان و نظر خواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 - بررسی و تصویب طرح‌های مربوط به گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 - بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش و پژوهش.
 - بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده ها و واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت های ذیربط دانشگاه. 
- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه. 
- ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه و استفاده بهینه از آن .
- نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران دانشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت های ذیربط. 
  - برگزاری دوره ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوط.
 - انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 - تهیه آیین نامه و دستورالعمل های لازم در زمینه مربوط.
 - نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.
- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت های ذی ربط. 
- انجام سایر امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی مقام مافوق.