×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 - برنامه ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌های دانشگاه.
 - همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه. 
- جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد. 
- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط مشی کلی دانشگاه.
 - نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.
 - دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
- ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 - بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.
 - بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه
دانشگاه.
 - انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
 - مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
 - تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایواحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
 - مطالعه و بررسی در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء.
 - بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 - انجام طرح‌های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی.
 - مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 -تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 - تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها ، نیرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)
 - به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
 - شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
 - برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.
 - انجام طرح‌های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم‌ها و روش‌های مورد عمل در دانشگاه.
- انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف
ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.
 - برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم‌ها، روش‌ها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با و نیازهای جدید.

- پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
 - برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
 - تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.
 - انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.