×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارتبر حسن اجرای آن.
 - تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
 - ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر. 
- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
- انجام امور هیأت ممیزه و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی ربط. 
- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 - برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشگاه. 
- همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه . - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در دانشگاه.
 - برنامه ریزی امور آموزشی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه‌ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه. 
- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن، به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی با هماهنگی گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 - اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت.
 - برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی و آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
 - برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز  نقشه جامع علمی کشور و آمایش سرزمین
-  اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی. 
- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت حسب مورد.
 - برنامه ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی و  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه. 
- نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع.
 - برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری‌های علمی بین المللی.
 - اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور. 
- توسعه، تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز
برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور. 
- کنترل و نظارت بر فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 - انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه با هماهنگی گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه.
 - ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی.
 - همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدمات علمی بین دانشگاه و سایر مؤسسات.
 - همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی.
 - برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی
پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب.
- تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و رژه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارافرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی دانشگاه.
-  بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه. 
 -انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.