×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

معرفی معاونت

 

نام و نام خانوادگی: علی ستاریان

سمت سازمانی: معاون آموزشی و پژوهشی

مدرک تحصیلی: دکتری اکولوژی و درخت شناسی

شماره تماس: 33268882-017

پست الکترونیک: sattarian@gonbad.ac.ir