×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

معرفی ریاست

 

 نام و نام خانوادگی :حسین منصوری رضی

 سمت سازمانی :رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی

 شماره تماس :33261685-017

شماره داخلی: 12