×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :بهزاد کاغذلو

 سمت سازمانی : کارشناس آموزش دانشگاه

 شماره تماس:33261685-017

 شماره داخلی:

 

 نام و نام خانوادگی :احمد قزلسفلو

 سمت سازمانی :کارشناس برنامه ریزی آموزشی، پذیرش و ثبت نام

 شماره تماس:33266700-017

 شماره داخلی: 4

 

 

 نام و نام خانوادگی :وجیهه مومنی

 سمت سازمانی :کارشناس دانش آموختگان

 شماره تماس:33267507-017

 شماره داخلی: 5

 نام و نام خانوادگی :عماد ممی زاده

 سمت سازمانی :کارشناس خدمات آموزشی و بایگانی

 شماره تماس:33266700-017

 شماره داخلی: 3

 نام و نام خانوادگی :علی گنجی

 سمت سازمانی :کارشناس برنامه ریزی آموزشی و نقل و انتقالات  

 شماره تماس:33267507-017

 شماره داخلی: 2