×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت
بر حسن اجرای آن. 
- تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح
برای تصویب. 
- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 - پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 - نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 - همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.
 - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات وآئین نامه های مربوط.
 - رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.
 - نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امنا ذی ربط.

- تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها و تهدیدات پیش رو جهت
تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوبه.
 - نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
 - تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه و مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری.
 - استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه.
 - تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.