×
 • نسخه آزمایشی

 • دوشنبه, 11 اسفند 1399
 • EN /RU
EN RU

اداره امور عمومی و تدارکات

 1. نظارت بر امر نگهداري ساختمان‌ها و وسايل و تأسيسات واحدهاي مختلف
 2. نظارت بر انجام خدمات اداري ساختمانها مانند سوخت، روشنائي، تلفن و ...
 3. نظارت بر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها
 4. نظارت بر نحوه عملكرد کارکنان واحدهاي تحت پوشش اداره خدمات و شرکتهاي طرف قرارداد
 5. نياز سنجي امور مربوط به مسائل رفاهي کارکنان از جمله دريافت پيشنهادات تغيير مسير سرويس ها
 6. بازديد از واحدهاي تابعه و بررسي امور خدماتي آنان ، کنترل و نظارت تطبيق وضعيت موجود آنان با مفاد قرارداد و گزارش عملكرد آنان به مدير مربوطه
 7. بررسي عملكرد شرکت هاي پيمانكار در واحدهاي تابعه و گزارش به مدير مربوطه
 8. بررسي مكاتبات و درخواست هاي ارجاعي مدير و تهيه پيش نويس در پاسخ مكاتبات واحدهاي تابعه و تحت پوشش