×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

اداره دریافت و پرداخت

 

شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت:
 - صدور چک و ثبت آنها در دفاتر و تنظیم به موقع صورت‌های مغایرت بانکی و تطبیق آن با صورت مغایرت بانکی تنظیمی اداره دفترداری و تنظیم حسابها.
- پرداخت حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی شاغل و بازنشسته و سایر هزینه‌ها
- پرداخت تنخواه‌گردان به واحدهای مختلف دانشگاه براساس دستور مقام مجازخرج
- پیگیری مستمر در مورد واریز پیش‌پرداخت‌ها و علی الحساب‌های جاری و سنواتی و تنخواه گردان واحدها و عاملین ذیحساب
- نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط و امور اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهای ذیربط.
- تحویل روزانه برگه های حسابداری و اسناد هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب واحدهای مربوط
- حفظ و حراست از دسته چک‌ها و اوراق بهادار
- دریافت ون گهداری صورت حساب‌های بانکی، اعلامیه‌ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفترداری و تنظیم حسابها جهت صدور برگه‌های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی
- وصول درآمدهای دانشگاه و نگهداری دفتر بانک و ثبت و تنظیم آن
- نگهداری و ثبت دفاتر تنخواه گردان
- صدورچک و حواله نقدی
- تنظیم لیست حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی و تنظیم لیست برگشتی های حقوق و تنظیم سندحسابداری مربوط و ارجاع به مسئول پرداخت جهت صدورچک و پیگری تا مرحله پرداخت آن به افراد و مراجع ذینفع.
- صدورچک و حواله های نقدی و برگه‌های محاسباتی و اسناد هزینه و پیش پرداخت ها
- مطابقت دفاتر بانک‌ها باصورت‌حسابهای بانکی و تهیه مغایرت‌های بانکی حداقل در پایان هرماه
- نگهداری و ثبت صدور برگه و پیش پرداختها
- تنظیم اسناد فوقالعاده‌ مزایا و خدمات و سایر هزینه‌ها
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.