×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

مدیریت امور مالی

کلیه امور مالی دانشگاه از جمله خدمات حسابداری، امور دریافت‌ها، پرداخت‌های مربوط به حقوق کارکنان و اساتید، حق‌التدریس و حق‌التحقیق، انجام خریدهای تنخواهی و متمرکز در واحد مالی انجام می‌شود.